Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el Consell Comarcal del Pallars Jussà posa a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.oappirineu.cat és:

  • Consell Comarcal del Pallars Jussà
  • CIF P7500014A
  • Carrer Soldevila, 18
  • 25620 Tremp (Lleida)

2.- Delegat de Protecció de Dades

E-mail: dpd@pallarsjussa.cat

Direcció postal: Carrer Soldevila, 18 Tremp (Lleida), CP 25620

3.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades. 

Les dades que facilita al Consell Comarcal del Pallars Jussà pels diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d’aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat.

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des del Consell Comarcal.

Tractament Per a què es fan servir les dadesQuant de temps conservarem les dades
Formulari de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la vostra sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran, tret que impliqui responsabilitats de l’entitat.

Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències pròpies del Consell Comarcal o delegades dels Ajuntaments de la comarca, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consell Comarcal o a tercers. El Consell Comarcal es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.- Cessió o comunicació de dades a tercers

No es realitza cap tractament per part de tercers de les seves dades, excepte que ho habiliti una llei o l’interessat ho autoritzi.

No obstant,  per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament” .

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

6.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adreçat al Delegat de Protecció de Dades, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Carrer Soldevila, 18, 25620 Tremp (Lleida) o mitjançant la Seu Electrònica del Consell.

7.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Consell Comarcal del Pallars Jussà, es pot posar en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Carrer Soldevila, 18, 25620 Tremp (Lleida) o per correu electrònic a dpd@pallarsjussa.cat .

8.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.